Akt - Kontrolle të mbajtuara për Njësinë Administrative nr.6, mars- dhjetor 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Policia Bashkiake mbi numrin e akt - kontrolleve të mbajtuara pë Nj.A. nr6 për periudhën mars- dhjetor 2016. Në tabelë pasqyrohen vetëm rrugët ku janë vendosur akt kontrolle sipas llojit të shkeljes.

Embed

Data Preview URL