Akt - Kontrolle të mbajtura për Njësinë Administrative Vaqarr, mars- dhjetor 2016

Primary tabs

Të dhëna të raportuara nga Policia Bashkiake mbi numrin e akt - kontrolleve të mbajtuara pë Nj.A. Vaqarr për periudhën mars- dhjetor 2016. Në tabelë pasqyrohen vetëm rrugët ku janë vendosur akt- kontrolle sipas llojit të shkeljes.

Embed

Data Preview URL