Gjobat e kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 për Ish Komunat.

Primary tabs

Të dhëna mbi gjobat e vendosura gjatë kontrollit të territorit të inspektorëve të Policisë Bashkiake gjatë muajve Mars-Dhjetor 2016. Në tabelë janë pasqyruar të dhëna vetëm pë ato ish komuna që kanë marrë gjobë.

Embed

Data Preview URL