Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 7.

Primary tabs

Të dhëna mbi gjobat e vendosura gjatë kontrollit të territorit të inspektorëve të Policisë Bashkiake për periudhën Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Nr. 7. Sqarojmë se në tabelë janë pasqyruar të dhëna vetëm për rrugët ku janë vendosur gjoba.

Embed

Data Preview URL