Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 Njësia Administrative Kashar

Primary tabs

Të dhëna mbi gjobat e vendosura gjatë kontrollit të territorit të inspektorëve të Policisë Bashkiake për periudhën Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Kashar. Në tabelë pasqyrohen vetëm rrugët ku janë vendosur gjoba sipas llojit të shkeljes.

Embed

Data Preview URL