Gjoba të kontrollit të territorit Mars-Dhjetor 2016 në Njësinë Administrative Dajt

Primary tabs

Të dhëna të raportuara mbi gjobat e kontrollit të territorit të inspektorëve të policisë bashkiake për NJ.A Dajt në periudhën mars- dhjetor 2016. Në tabelë pasqyrohen vetëm rrugët ku janë vendosur gjoba sipas llojit të shkeljes.

Embed

Data Preview URL